חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

ערב פסח שחל בשבת – מוצאי שבת – ליל הסדר

ערב פסח שחל בשבת – מוצאי שבת – ליל הסדר

עג. תפילה – מקדימים להתפלל ערבית של יום טוב כעשר דקות לפני זמן יציאת השבת שבלוח. התפילה ככל ליל פסח, ואחרי "אתה בחרתנו" לפני "ותתן לנו", אומרים "ותודיענו". ואם שכח לומר אינו חוזר. אולם אסור לו לעשות שום מלאכה.

עד. אשה שלא התפללה ערבית, או איש ששכח לומר "ותודיענו" בתפילה, אסור להם לעשות שום מלאכה שאסורה בשבת ומותרת ביום טוב עד שיאמרו: "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

עה. מאחר ומתפללים ערבית מאוחר, ונוהגים לומר הלל בבית כנסת, יש למהר וללכת לבית לקדש. וכן יש למהר לגמור את הסעודה לפני חצות לילה כדי שיאכל אפיקומן לפני חצות. ובמיוחד לאלה שמחמירים לגמור את ההלל של ההגדה לפני חצות.

עו. הדלקת נרות – אחרי זמן "צאת השבת" על פי הלוח, טוב שהאשה תדליק מיד נרות של יום טוב וצריכה להיזהר להעביר מאש דולקת, וכן שלא תכבה את הגפרור או הנר שבידה. ונהוג לברך לפני ההדלקה, "להדליק נר של יום טוב" ו"שהחיינו".

עז. קידוש- הבדלה – בשנה שחל ערב פסח להיות בשבת, מברכים בקידוש במוצאי שבת חמש ברכות וסימנם יקנה"ז: י ין, ק ידוש, נ ר, ה בדלה, ז מן: א) יין – "בורא פרי הגפן". ב) קידוש – "אשר בחר בנו וכו' מקדש ישראל והזמנים". ג) נר – "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מאורי האש". (ויסתכל על הנרות שהדליקה האשה). ד)  הבדלה – "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המבדיל וכו' ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לקודש". ה) זמן – "שהחיינו".

עח. קידוש של ליל פסח, יש הנוהגים לאומרו בישיבה, ולפיכך נוהגים הם גם את ההבדלה לומר מיושב. הנוהגים כדעת האר"י, וכן נוהגים הספרדים, עומדים הן בקידוש והן בהבדלה.

עט. לדעת מרן השולחן ערוך – שכח לומר הבדלה בקידוש ונזכר לפני אכילת כרפס, יקח כוס של יין ולא יברך הגפן, יברך על הנר ויאמר הבדלה עם ברכה וישתה מן היין.

התחיל את ההגדה ונזכר שלא הבדיל לפני ששותה כוס שני – יברך על הנר ויבדיל וישתה בלא ברכת הגפן. ויזהר שלא ישתה באמצע אמירת ההגדה מים אפילו פחות מהשיעור.
נזכר תוך הסעודה – מפסיק ולוקח כוס יין, אם נוהג לשתות תוך הסעודה, יברך על הנר ויבדיל. ואם אינו נוהג לשתות יין – יברך גם הגפן.
אם נזכר אחר ברכת המזון – יברך על כוס שלישי "הגפן", אחר כך "נר" ו"הבדלה".
אם נזכר אחר כוס שלישי, – יגמור את ההלל, יקח כוס רביעי ויברך ברכת הנר וברכת הבדלה.
אם נזכר אחר כוס רביעי – יקח כוס יין ויברך הגפן, נר והבדלה. (שו"ע תעג סע' א. מ"ב ס"ק ד, ה).

פ. לנוהגים כדעת רמ"א – שכח לומר הבדלה בקידוש ונזכר לפני אכילת כרפס, שיש לברך הגפן על כל כוס וכוס, יאכל כרפס ללא הבדלה, ויאמר הבדלה על כוס שני ויברך הגפן, נר והבדלה. (שו"ע ר"ז שם סע' ז), ויש מסופקים אם מותר לאכול כרפס ללא הבדלה. (ביאור הלכה סי' תע"ג צה "עד שהתחיל").

נזכר אחר שהתחיל הגדה – יקח כוס שני ויברך הגפן, נר והבדלה.
נזכר תוך כדי הסעודה – יקח כוס שני ויברך הגפן, נר והבדלה.
נזכר מיד אחר ברהמ"ז – יקח כוס שני ויברך הגפן, נר והבדלה.
נזכר אחר ברהמ"ז, תוך אמירת ההלל, יגמור את ההלל, יקח כוס רביעי ויברך הגפן, נר והבדלה.
נזכר אחר שתיית כוס רביעי, יברך על כוס יין הגפן, נר והבדלה.

פא. הגדה – בנוסח ההגדה אין שום שינוי. אולם בסוף ההגדה, בברכת "גאל ישראל", יש אומרים שיאמר: "מן הפסחים ומן הזבחים", ויש אומרים שלא ישנה, אלא יאמר כרגיל: "מן הזבחים ומן הפסחים", ככל שנה והכוונה על פסח הבא.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים